Birou Urbanism

Persoane fizice

Certificate de urbanism
 • cerere tip (Model Cerere Certificat de urbanism)
 • act de proprietate
 • copie B.I. sau C.I.
 • certificat fiscal, obţinut de solicitant
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei,jud. Braila
 • plan de incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei,jud. Braila cu identificarea parcelei
 • extras carte funciara pe luna in curs
 • taxa – in functie de suprafata terenului
Prelungire de certificat de urbanism
 • cerere tip (Model Prelungire Certificat de urbanism)
 • copie B.I. sau C.I.
 • act de proprietate
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • certificat de urbanism – copie si original
 • taxa – 30% din valoarea initiala
 • extras de carte funciara pe luna in curs
Autorizatie de construire/autorizatie de demolare
 • cerere tip (Model Cerere Autorizatie de construire)
 • copie B.I. sau C.I.
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • act proprietate – copie legalizata
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificatul de urbanism- copie
 • avize conform certificat de urbanism – copie si original
 • planuri anexa la certificatul de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publiciatate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • proiectul intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr. 01 din legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • fotografii la constructia care urmeaza a fi desfiintata
 • documentatia va fi depusa impreuna cu piesele scrise si desenate in doua exemplare distincte
 • taxa – autorizatie de construire – in functie de suprafata desfasurata
 • autorizatie de demolare – 0,1% din valoarea impozabila
Prelungire autorizatie de construire/demolare
 • cerere (Model Prelungire Autorizatie de construire)
 • autorizatie de construire/demolare- copie si original
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila cu figurarea pe acesta a locatiei imobilului/teren
 • act proprietate- copie legalizata
 • copie B.I. sau C.I.
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • anunt incepere lucrare facut catre institutia primarului comunei Jirlau
 • taxa – 30% din valoarea initiala
Avizul Consiliului local pentru lucrări privind racorduri/branşamente la reţelele de utilităţi stradale:
 • Contract de execuţie
 • Proiect de execuţie
 • Taxa de ocupare a domeniului public pe durata de execuţie a lucrărilor
 • Model tip

Persoane juridice

Certificate de urbanism
 • cerere tip – semnata si stampilata de firma (Model Cerere Certificat de urbanism)
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Jirlau
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificat inmatriculare firma - copie
 • act proprietate (contract inchiriere ) - copie
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • taxa – in functie de suprafata terenului
Prelungire certificat de urbanism
 • cerere tip – semnata si stampilata de firma (Model Prelungire Certificat de urbanism)
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Jirlau
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificat inmatriculare firma - copie
 • certificat de urbanism – copie si original
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • taxa – in functie de suprafata terenului
Autorizatie de construire/autorizatie de demolare
 • cerere tip - semnata si stampilata de firma (Model Cerere Autorizatie de construire)
 • imputernicire persoana care este abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Jirlau
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • act propreiatate (contract inchiriere) – copie legalizata
 • certificatul de urbanism - copie
 • avize conform certificat de urbanism
 • planuri anexa la certificat de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • proiectul intocmit in conformitate cu prevederile anexei nr.01 din legea 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare
 • fotografii la constructia care urmeaza a fi desfiintata
 • documentatia va fi depusa impreuna cu piesele scrise si desenate in doua exemplare distincte
 • taxa – autorizatie de construire – in functie de suprafata desfasurata
 • autorizatie de demolare – 0,1% din valoarea impozabila
Prelungire autorizatie de construire/demolare
 • cerere – semnata si stampilata de firma (Model Prelungire Autorizatie de construire)
 • autorizatie de construire/demolare – copie si original
 • imputernicire persoana abilitata sa reprezinte societatea in relatia cu institutia primarului comunei Jirlau
 • copie B.I. sau C.I. imputernicit
 • certificat fiscal, obtinut de solicitant
 • certificat inmatriculare firma – copie
 • act proprietate (contract inchiriere) – copie legalizata
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila
 • plan incadrare in zona vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Faurei, jud. Braila cu figurarea pe acesta a locatiei imobilului/teren
 • extras de carte funciara pe luna in curs
 • taxa – 30% din valoarea initiala
Avizul Consiliului local pentru lucrări privind racorduri/branşamente la reţelele de utilităţi stradale
 • Contract de execuţie
 • Proiect de execuţie
 • Taxa de ocupare a domeniului public pe durata de execuţie a lucrărilor
 • Model tip

Taxe și impozite

Acte necesre - taxe și impozite

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane fizice pentru clădiri/terenuri
 • declaraţia de impunere (model 2006: ITL-001 ITL-003) - 2 exemplare
 • Act proprietate copie - 1 exemplar
   contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • certificat moştenitor;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişă de calcul;
  • ordin prefect;
  • titlu de proprietate;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţa (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie - 1 exemplar.
Deschidere/rectificare rol fiscal persoane juridice pentru clădiri/terenuri
 • declaraţia de impunere (model 2006 ITL-010 + ITL-011) - 2 exemplare
 • Act proprietate copie - 1 exemplar
   contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişa de calcul;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţă (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie - 1 exemplar.
 • Cod unic de înregistrare - 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statual copie - 1 exemplar.
Înscrierea în evidenţele fiscale a mijloacelor de transport persoane fizice/juridice
 • declaraţia de impunere (model 2006 ITL-005 + ITL-007) - 2 exemplare
 • Act proprietate copie - 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • factură;
  • certificat moştenitor;
  • declaraţie vamală;
  • sentinţă judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Carte de identitate a vehiculului copie - 1 exemplar;
 • Cod unic de înregistrare copie - 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statut copie - 1 exemplar
 • Carte, buletin de identitate sau legitimaţie de şedere temporară copie - 1 exemplar.
Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice
 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal (model 2006  ITL-008 +  ITL-009 ) - 2 exemplare;
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice
 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal (model 2006  ITL-015  +  ITL-016 ) - 2 exemplare;
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
Taxa pentru servicii/afişaj de reclamă şi publicitate
-in lucru-
Deschidere procedură succesorală
 • Cerere (Model 2006  ITL-023 )
 • Copie certificat deces
 • Copie acte identitate moştenitori
 • Certificat fiscal
Înregistrare vehicule lente
 • Cerere tip
 • Act identitate proprietar
 • Act de provenienta al vehicolului lent ( factura, act vanzare cumparare)
 • Taxa inregistrare si eliberarea placuta inmatriculare

Modalitati de plata a impozitelor si taxelor

Plata cu numerar
Se poate efectua la casieria noastră situată în Comuna Jirlau, str Rm. Sarat, nr 106,Jud Braila. Program de lucru: Luni - Vineri 8:00 - 16:30

Plata cu ordin de plata 
Banca: Trezoreria Oras Faurei
Beneficiar: Comuna Jirlau
C.U.I. 4874690
Pentru codul de cont corespunzator platii dorite, va rugam accesati Lista conturi IBAN
Plata se poate face prin banca unde contribuabilul are cont deschis

Informatii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obtine:
 • de la casieria Serviciului de Impozite si Taxe Locale a Comunei Jirlau
 • prin internet, adresa este: www.???????.ro
 • la telefon 0239667206 ( Serviciul de Impozite si Taxe Locale)

Compartiment stare civilă

Înregistrare nou născuţi
În cazul în care copilul s-a născut în comuna Jirlau, aveti nevoie de:
 • Certificat constatator de naştere al copilului
 • Actele de identitate ale părinţilor
 • Certificat de căsătorie al părinţilor
 • Actul de identitate al declarantului
 • Adopţia
   Sentinţa civilă de adopţie în original
  • Copie acte stare civilă părinţi
  Înregistrare căsătorii
   Acte necesare depunerii declaraţiei de căsătorie:
  • • C.I. sau B.I. în original
  • • Certificate medicale prenupţiale de la medic (care sunt valabile 14 zile de la data emiterii)
  • • Certificate de naştere (copie şi original)
  • • Hotărârea definitivă de divorţ, sau copie de pe certificatul de deces(în cazul celor care au mai fost căsătoriţi). Aceste acte se depun cu minim 10, maxim 14 zile înainte de data stabilită pentru oficierea cununiei civile, de viitorii soţi care vor semna în faţa ofiţerului de stare-civilă, declaraţia de căsătorie.
  • • Dovada eliberată de ambasadă sau consultant, în cazul încheierii unei căsători cu un cetăţean străin.
  Deces

  Obligatoriu decesul să fi avut loc pe raza comunei Jirlau.

   Pentru eliberarea certificatului de deces:
  • Actul constatator eliberat de medicul care a constatat decesul
  • Buletinul decedatului
   • Acte necesare depunerii declaraţiei de căsătorie:
   • C.I. sau B.I. în original
   • Certificate medicale prenupţiale de la medic (care sunt valabile 14 zile de la data emiterii)
   • Certificate de naştere (copie şi original)
   • Hotărârea definitivă de divorţ, sau copie de pe certificatul de deces(în cazul celor care au mai fost căsătoriţi). Aceste acte se depun cu minim 10, maxim 14 zile înainte de data stabilită pentru oficierea cununiei civile, de viitorii soţi care vor semna în faţa ofiţerului de stare-civilă, declaraţia de căsătorie.
   • Dovada eliberată de ambasadă sau consultant, în cazul încheierii unei căsători cu un cetăţean străin.
  • Livretul militar în cazul bărbaţilor supuşi obligatiilor militare (bărbaţii cu vârsta sub 50 de ani)
  • Actul de identitate al declarantului.
  Transcrieri documente
   Acte necesare transcierii certificatelor de naştere, căsătorie, deces
  • certificat de naştere, căsătorie, deces - original şi copie legalizată
  • traducerea legalizată a certificatului respectiv
  • copie B.I. în cazul celor care au domiciliul în comuna Jirlau, sau dovada de la Evidenţa Populaţiei că au avut domiciliul în comuna Jirlau iar acum au domiciliul în străinătate
  • copie certificate naştere,căsătorie ale părinţilor copilului
  • procură dacă este cazul.
  Eliberare duplicate

  (certificate naştere, certificate căsătorii, certificate decese, obţinere livret de familie) - Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, furate, distruse sau deteriorate, se face pe baza cererii tip, completată la Serviciul de Stare Civilă care are în păstrare Registrul de Stare Civilă, pe baza actului de identitate VALABIL, titularilor sau reprezentanţilor legali ai acestora, în cazul C.N. şi C.C. şi membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite în cazul C.D. Cei care nu au acte de identitate sau sunt expirate, se vor adresa Serviciului de Evidenţa Populaţiei pentru eliberarea unui act valabil şi apoi vor solicita eliberarea unui alt certificat.

  În cazul în care Primăria - Serviciul de Stare Civilă de domiciliu, nu coincide cu Serviciul de Stare Civilă care are în păstrare actul respectiv, Serviciul de Stare Civilă de la domiciliul petentului, va solicita prin corespondenţă - certificatul la cererea acestuia.

  Schimbarea de nume

  Pe cale administrativă O.G. 41/30 ianuarie 2003, art.6 alin 1 şi 2

  Asistență socială

  Serviciul protecția copilului

  Alocații de stat
  Se acordă:
  • Conform Legii 61 / 22.09.1993 privind alocaţia de stat pentru copii.
  • Conform Hotărârii Guvernului 1026 / 09.08.2006 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61 / 1993.
  Beneficiari:
  • copiii prescolari, pana la implinirea varstei de 7 ani;
  • Copiii cu varstele cuprinse intre 14 si 16 ani, daca nu sunt scolarizati;
  • Copiii care urmeaza una din formele de invatamant prevazute de lege, pana la implinirea varstei de 18 ani;
  • Copiii care au contactat o invaliditate incadrata in gradele I sau II, pana la implinirea varstei de 16 ani;
  • Copiii cu handicap, pana la implinirea varstei de 18 ani;
  • Copiii cetatenilor straini si ai persoanelor fara cetatenie, resident in conditiile legii in Romania daca locuiesc impreuna cu parintii.
  Sumele pot fi primite de:
  • unul dintre parinti pe baza acordului acestora;
  • In caz de neintelegere a parintilor, pe baza Autoritatii Tutelare , parintelui desemnat prin hotarare judecatoreasca;
  • Tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul sau incredintat spre crestere si educare in conditiile legii;
  • Titularului, dupa implinirea varstei de 14 ani, cu incuviintarea persoanei ce il reprezinta legal.
  Acte necesare:
  • cerere tip Cerere alocatie de stat)
  • Actul din care sa rezulte calitatea de tutore, curator, sau reprezentant legal in cazul plasamentului sau incredintarii;
  • Buletinul / cartea de identitate a reprezentatului legal (copie si original);
  • Dosar cu sina
  CUANTUM:
  • 200 lei / lunar, pentru copii în vârstă de până la 2 ani (3 ani, în cazul copilului cu grad de handicap).
  • 84 lei pentru toţi copiii peste această vârstă.
  Plata este efectuata de catre Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Braila
  Modalitate de plata:
  • prin mandat postal
  • Prin cont bancar (la urmatoarele banci: BCR, BRD (card Maestro si Cyrius Sprint), PRO CREDIT BANK, BANCA TRANSILVANIA si CEC – extrase original)
  Indemnizaţie de creştere copil până la 2 ani/3 ani pentru copii cu handicap/stimulent
  Se acordă:
  • Conform O.U.G. 148 / 03.11.2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului
  • Conform Hotarârii Guvernului 1025 / 09.08.2006 pentru aprobarea normelor Metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 148 / 03.11.2005.
  • Conform hotararii Guvernului 1682/10.12.2008
  • Conform ordinului nr. 68/04.02.2009 pentru aprobarea instructiunilor de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 148/2005
  • Conform OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului.

  Beneficiari
  Unul dintre părinţii copilului nou-născut care, în ultimul an anterior datei naşterii acestuia, a realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. De indemnizaţia pentru creşterea copilului beneficiază, opţional, oricare dintre părinţii fireşti ai copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani. Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore.

  Condiții:
  • are domiciliul sau resedinta pe teritoriul României, locuieste împreuna cu copilul / copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si îngrijirea acestuia / acestora.
  • parintele care, în ultimul an, anterior datei nasterii copilului, a realizat timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Cele 12 luni pot fi constituite integral si din perioadele în care persoana s-a aflat în una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
   • si-a însotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate;
   • a beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
   • a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;
   • a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
   • a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru maternitate;
   • a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav;
   • a beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii de risc maternal;
   • a beneficiat de pensie de invaliditate;
   • a beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare;
   • a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma. În sensul dispozitiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se ia in considerare intervalul cuprins între ziua în care începe si ziua în care se sfârseste fiecare an universitar, în conditiile legii;
   • se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, în vederea angajarii sau, dupa caz, a trecerii în somaj, potrivit legii;
   • a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate în conditiile legii;
   • a lucrat cu contract individual de munca în strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state;
   • se afla în perioada de întrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara încetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
   • a satisfacut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
   • a beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pâna la vârsta de 2 ani, respectiv pâna la 3 ani în cazul copilului cu handicap.
  Stabilirea și plata drepturilor

  Indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii. În cazul suprapunerii a doua sau trei situaţii de natura a genera dreptul la indemnizaţia de creştere a copilului se acorda o singura indemnizaţie, prelungindu-se atât concediul pentru creştere cât şi durata de plată a indemnizaţiei.

  Dreptul reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine şi se plăteşte după cum urmează:
  • începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea data;
  • începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea data, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente;
  • începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului;
  • de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) si c);
  Acte necesare:
  • Certificatul de nastere al copilului (copie si original);
  • Buletin / carte de identitate mama (copie si original);
  • Adeverinţă tip eliberată de angajator din care să rezulte (Adeverinta indemnizatie):
   • perioada în care solicitantul dreptului a beneficiat de indemnizaţie de maternitate.
   • data la care se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie.
   • data de la care solicitantul dreptului se află în concediu pentru creşterea copilului.
   • realizarea în ultimele 12 luni, înaintea datei naşterii copilului, a veniturilor profesionale supuse impozitului pe venit.
  • Cerere si declaratie tip (Cerere indemnizatie)
  • Cerere tip catre angajator
  • Dupa caz: adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca mama este asigurata madical si perioada de concediu medical de maternitate)
  • Dosar cu sina
  Plata este efectuata de catre Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Braila:

  adresa: ????????????????

  • Sumele se trimit acasa prin mandat postal.
  • pentru virarea indemnizaţiei în cont bancar, se va ataşa un extras de cont, cu semnătura şi ştampila băncii (BCR,BRD, BANCA TRANSILVANIA, PRO CREDIT BANK, si CEC).
  Alocație dublă pentru copii cu handicap
  -indisponibil-

  Compartimentul protecția persoanelor adulte

  Alocația pentru susținerea familiei

  În aplicarea prevederilor Legii 277/ 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi pentru asigurarea în bune condiţii a demarării procesului de solicitare, aprobare şi plată a alocaţiei pentru susţinerea familiei, 19 ianuarie 2011, Guvernul a aprobat Hotărârea nr. 38/19.01.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei,  publicată în Monitorul Oficial nr. 56/21.01.2011, partea I

  Pot beneficia de alocaţie pentru susţinerea familiei:
  • familiile ai căror membri sunt cetăţeni români care locuiesc în România
  • familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
   • sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor state, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
   • sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;
   • sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

  Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în funcţie de venituri şi de numărul copiilor din familie.

  Limita maximă de venituri până la care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei este 530 lei/persoană.

  Testarea veniturilor familiei se realizează în acelaşi mod cu testarea veniturilor şi a bunurilor familiei care solicită ajutor social.

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001)

  Tranşele de venituri în funcţie de care acordă alocaţia pentru susţinerea familiei (ASF) şi cuantumurile acestora sunt cele de mai jos:

  Tranşe de venituri Cuantum alocații
  0 – 200 lei
  Număr copii din familie Familia cu 2 părinţi Familia cu 1 părinte
  1 copil 82 107
  2 copii 164 214
  3 copii 246 321
  4 și mai mulți copii 328 428
  201 – 530 lei
  Număr copii din familie Familia cu 2 părinţi Familia cu 1 părinte
  1 copil 75 102
  2 copii 150 204
  3 copii 225 306
  4 și mai mulți copii 300 408

  Actele necesare pentru stabilirea dreptului se înregistrează la primăria în a cărei rază teritorială familia îşi are domiciliul ori reşedinţa şi sunt cererea şi documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia realizate în ultima lună înainte de solicitarea dreptului, precum şi cele privind situația școlară a copiilor de vârstă şcolară din familie.

  Cerere

  Cererea se completează potrivit “Formularului de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere” aprobat prin Normele metodologice  ###LINK## pentru vizualizarea/ descărcarea formularului)

  Actele doveditoare
  • privind componenţa familiei
  • privind veniturile familiei
  • adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi copiii, care să ateste frecventarea cursurilor de învăţământ organizate potrivit legii.

  Pentru familiile ai căror copii sunt de vârstă şcolară, cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei se poate diminua pe o perioadă de 6 luni în raport cu numărul de absenţe înregistrate de fiecare copil în parte:

  • cu 20% pentru fiecare copil cu un număr de 10 absenţe
  • Cu 50% pentru fiecare copil cu un număr de 20 absenţe
  • La mai mult de 20 absenţe acordarea alocaţiei se suspendă.

  În vederea stabilirii dreptului, primarii dispun efectuarea anchetei sociale pentru verificarea situaţiei socio-economice a familiei. Dacă ancheta socială nu confirmă cele declarate de solicitant cu privire la componenţa familiei, veniturile realizate şi bunurile deţinute, atunci dreptul la alocaţie poate să nu fie acordat.

  Protecţia persoanelor cu handicap

  Scop: protectia persoanelor aflate in dificultate si vizeaza imbunatatirea includerii sociale a persoanelor vulnerabile.

  Acte necesare efectuarii referatului pentru comisia de expertiza:
  • Cerere tip
  • Talon pensie
  • Certificat medical de la medicul specialist
  • Buletin insotitor(copie+original)
  • Dosar cu sina
  Acte necesare pentru dosarul asistentului personal ale persoanei cu gradul grav de handicap:
  • Cerere tip
  • Buletin insotitor(copie+original)
  • Certificatul medical de la comisia de expertiza
  • Dosar cu sina
  Acte necesare pentru dosarul persoanei cu gradul II de handicap
  • Cerere tip;
  • Talon pensie
  • Certificat medical de la comisia de expertiza;
  • Buletin (copie+original)
  • Dosar cu sina

  Plata este efectuata de catre Institutia Primarului Surdila Gaiseanca. Str. Brailei nr 14, 0239/650072, 0239/650300

  Ajutoare de încălzire

  Se acorda conform Legii416/2001 privind venitul minim garantat si L 70/2011 privind masurile de protactie sociala in perioada sezonului rece.

  Beneficiari – familiile ale carei venituri se incadreaza in cuantumurile conform Legii.

  Acte necesare:
  • Cerere tip (Cerere si Declaratie pe propria raspundere); ###LINK###
  Venitul minim garantat

  Se acorda conform Legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare

  Beneficiari:
  • Familiile si persoanele singure, cetateni români, care nu au venituri sau, dupa caz ,au venituri nete sub nivelul venitului minim garantat de lege.
  • Familiile sau persoanele singure, cetateni ai altor state sau apatrizi, care au resedinta sau ,după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.
  Documente justificative
  1. ACTUL DE IDENTITATE al titularului şi a celorlalţi membrii de familie trecuţi de 14 ani (copie şi original); în cazul în care titularul sau un membru al familiei nu are domiciliul stabil în comuna, aduce negaţie din localitatea unde domiciliază;
  2. CERTIFICATE DE NAŞTERE ale copiilor sub 14 ani (copie şi original);
  3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE (copie si original); în caz de divorţ - sentinţa definitivă de divorţ şi, după caz, sentinţa de încredinţare a minorilor (copie si original); în caz de concubinaj - declaraţie că locuiesc şi, după caz, au copii împreună;
  4. ADEVERINŢĂ DE ELEV SAU STUDENT, eliberată recent, cu menţiunea că primeşte sau nu bursă, tipul, cuantumul acesteia si perioada pentru care se acorda bursa;
  5. HOTARÂRE definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului/minorilor(dacă este cazul);
  6. HOTARÂRE judecatorească, actualizată, privind obligaţia legală de întreţinere;
  7. ADEVERINŢE de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă pentru persoanele apte de muncăsau, după caz, CERTIFICAT pentru atestarea pierderii capacităţii de muncă pentru persoanele inapte de muncă.
  8. TALON DE PLATĂ a ajutorului de somaj reprezentând drepturile cuvenite pentru ultima lună completă, alocaţie de sprijin;
  9. ADEVERINŢĂ din care să rezulte salariul brut şi net din ultima lună, realizat de persoanele încadrate în muncă;
  10. TALON DE PLATĂ sau ADEVERINŢĂ de pensie din ultima lună plătită;
  11. TALOANE alocaţia de stat pentru copii şi pentru alocaţia suplimentară din ultima lună plătită; - Cupoane de alocaţie pentru minori ; în cazul în care primesc alocaţie dublă (copii cu deficienţe) prezintă ambele copoane;
  12. ADEVERINŢE eliberate de organele financiare teritoriale şi de la compartimentul taxe si impozite al Primăriei din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei din surse proprii sau din prestarea unor activităţi autorizate, eliberată cu cel mult două săptămâni înainte;
  13. ALTE ACTE DOVEDITOARE privind veniturile realizate.

  NOTĂ*): Trebuie să aducă aceste acte toate persoanele care locuiesc la adresa respectivă, chiar dacă nu există între ele nici un grad de rudenie.

  Nivel minim garantat din 01.01.2011
  • 142 lei Pentru persoana singură
  • 255 lei Pentru familiile formate din 2 persoane
  • 357 lei Pentru familiile formate din 3 persoane
  • 442 lei Pentru familiile formate din 4 persoane
  • 527 lei Pentru familiile formate din 5 persoane
  • Câte 33 lei Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi
  Stabilirea cuantumului ajutorului social

  Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta între nivelul venitului minim garantat si nivelul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

  Stabilirea şi plata ajutorului social

  Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare privind veniturile membrilor pe familie care se înregisrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa familia.

  Obligaţii ale beneficiarilor de ajutor social

  Titularul ajutorului social are obligaţia să comunice primarului, în scris, orice modificare intervenită cu privire la veniturile şi numărul membrilor familiei, în termen de 30 de zile de le data la care a intervenit modificarea .
  Persoanele apte de muncă au obligaţia să dovedească cu acte , semestrial, ca sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru încadrare în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională.
  Persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 ore, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrari de interes local, exceptie fac persoanele care pot dovedi prin acte medicale incapacitatea de muncă, persoana care are în îngrijire unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, persoana care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare sau persoana care urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

  Respingere, suspendare, încetare
  • respingere-venit lunar net mai mare decât nivelul minim garantat
  • suspendare-neândeplinirea obligaţiilor mai sus menţionate
  • încetare-beneficiarii ajutorului social nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege sau nu prezintă în cele 30 de zile de la suspendare documentaţia necesară reluarii platii.

  Disciplina în construcții

  Anunţ începerea lucrărilor
  • Cerere tip către Primarul comunei Jirlau (Cerere Primar)
  • Formular tip "Panou de identificare a investiţiei" (Panou identificare)
  • Cerere tip către INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII AL JUDEŢULUI (Inspectoratul în Construcţii)
  • Copie chitanţe + copie A.C. + formularul de începere al lucrărilor se transmit prin poştă sau depun la Inspecţia de stat în Construcţii Braila.
  Recepţie finală a imobilelor

  Loturi de casă

  Autorizare/control agenți economici

  Utilități publice

  Protecţia persoanelor cu handicap

  Scop: protectia persoanelor aflate in dificultate si vizeaza imbunatatirea includerii sociale a persoanelor vulnerabile.

  Acte necesare efectuarii referatului pentru comisia de expertiza:
  • Cerere tip;
  • Talon pensie
  • Certificat medical de la medicul specialist
  • Buletin insotitor(copie+original)
  • Dosar cu sina
  Acte necesare pentru dosarul asistentului personal ale persoanei cu gradul grav de handicap
  • Cerere tip
  • Buletin insotitor(copie+original)
  • Certificatul medical de la comisia de expertiza
  • Dosar cu sina

  Plata este efectuata de catre Institutia Primarului Surdila Gaiseanca. Str. Rm Sarat nr 106, 0239/667206

  Acte necesare pentru dosarul persoanei cu gradul II de handicap
  • Cerere tip;
  • Talon pensie
  • Certificat medical de la comisia de expertiza;
  • Buletin (copie+original)
  • Dosar cu sina
  Serviciul Public Jirlău
  Sari la conținut